DB Error 2013 : Lost connection to MySQL server during query
Query: UPDATE idv_cache SET `cache_value` = 'a:588:{i:773;a:16:{i:0;a:9:{s:2:\"id\";s:3:\"781\";s:5:\"title\";s:28:\"Bể bơi đa năng trẻ em\";s:3:\"url\";s:27:\"/be-boi-da-nang-tre-em.html\";s:8:\"parentId\";s:3:\"773\";s:8:\"isParent\";s:1:\"0\";s:7:\"summary\";s:0:\"\";s:8:\"thumnail\";s:0:\"\";s:9:\"big_image\";s:0:\"\";s:11:\"is_featured\";s:1:\"0\";}i:1;a:9:{s:2:\"id\";s:3:\"788\";s:5:\"title\";s:11:\"Đệm hơi\";s:3:\"url\";s:13:\"/dem-hoi.html\";s:8:\"parentId\";s:3:\"773\";s:8:\"isParent\";s:1:\"0\";s:7:\"summary\";s:0:\"\";s:8:\"thumnail\";s:0:\"\";s:9:\"big_image\";s:0:\"\";s:11:\"is_featured\";s:1:\"0\";}i:2;a:9:{s:2:\"id\";s:3:\"789\";s:5:\"title\";s:10:\"Ghế hơi\";s:3:\"url\";s:13:\"/ghe-hoi.html\";s:8:\"parentId\";s:3:\"773\";s:8:\"isParent\";s:1:\"0\";s:7:\"summary\";s:0:\"\";s:8:\"thumnail\";s:0:\"\";s:9:\"big_image\";s:0:\"\";s:11:\"is_featured\";s:1:\"0\";}i:3;a:9:{s:2:\"id\";s:3:\"780\";s:5:\"title\";s:20:\"Máy Làm Sữa Chua\";s:3:\"url\";s:22:\"/may-lam-sua-chua.html\";s:8:\"parentId\";s:3:\"773\";s:8:\"isParent\";s:1:\"0\";s:7:\"summary\";s:0:\"\";s:8:\"thumnail\";s:0:\"\";s:9:\"big_image\";s:0:\"\";s:11:\"is_featured\";s:1:\"0\";}i:4;a:9:{s:2:\"id\";s:3:\"869\";s:5:\"title\";s:23:\"Lò chiên chân không\";s:3:\"url\";s:24:\"/lo-chien-khong-khi.html\";s:8:\"parentId\";s:3:\"773\";s:8:\"isParent\";s:1:\"0\";s:7:\"summary\";s:0:\"\";s:8:\"thumnail\";s:0:\"\";s:9:\"big_image\";s:0:\"\";s:11:\"is_featured\";s:1:\"0\";}i:5;a:9:{s:2:\"id\";s:3:\"809\";s:5:\"title\";s:28:\"Máy làm sữa đậu lành\";s:3:\"url\";s:26:\"/may-lam-sua-dau-lanh.html\";s:8:\"parentId\";s:3:\"773\";s:8:\"isParent\";s:1:\"0\";s:7:\"summary\";s:0:\"\";s:8:\"thumnail\";s:0:\"\";s:9:\"big_image\";s:0:\"\";s:11:\"is_featured\";s:1:\"0\";}i:6;a:9:{s:2:\"id\";s:3:\"774\";s:5:\"title\";s:27:\"Máy khử độc rau quả\";s:3:\"url\";s:25:\"/may-khu-doc-rau-qua.html\";s:8:\"parentId\";s:3:\"773\";s:8:\"isParent\";s:1:\"0\";s:7:\"summary\";s:0:\"\";s:8:\"thumnail\";s:0:\"\";s:9:\"big_image\";s:0:\"\";s:11:\"is_featured\";s:1:\"0\";}i:7;a:9:{s:2:\"id\";s:3:\"785\";s:5:\"title\";s:29:\"Máy cảnh báo rò rỉ Gas\";s:3:\"url\";s:28:\"/may-canh-bao-ro-ri-gas.html\";s:8:\"parentId\";s:3:\"773\";s:8:\"isParent\";s:1:\"0\";s:7:\"summary\";s:0:\"\";s:8:\"thumnail\";s:0:\"\";s:9:\"big_image\";s:0:\"\";s:11:\"is_featured\";s:1:\"0\";}i:8;a:9:{s:2:\"id\";s:3:\"778\";s:5:\"title\";s:21:\"Máy sấy quần áo\";s:3:\"url\";s:21:\"/may-say-quan-ao.html\";s:8:\"parentId\";s:3:\"773\";s:8:\"isParent\";s:1:\"0\";s:7:\"summary\";s:0:\"\";s:8:\"thumnail\";s:0:\"\";s:9:\"big_image\";s:0:\"\";s:11:\"is_featured\";s:1:\"1\";}i:9;a:9:{s:2:\"id\";s:3:\"783\";s:5:\"title\";s:17:\"Máy massage mini\";s:3:\"url\";s:22:\"/may-massage-mini.html\";s:8:\"parentId\";s:3:\"773\";s:8:\"isParent\";s:1:\"0\";s:7:\"summary\";s:0:\"\";s:8:\"thumnail\";s:0:\"\";s:9:\"big_image\";s:0:\"\";s:11:\"is_featured\";s:1:\"0\";}i:10;a:9:{s:2:\"id\";s:3:\"779\";s:5:\"title\";s:33:\"Nồi cơm điện công nghiệp\";s:3:\"url\";s:30:\"/noi-com-dien-cong-nghiep.html\";s:8:\"parentId\";s:3:\"773\";s:8:\"isParent\";s:1:\"0\";s:7:\"summary\";s:0:\"\";s:8:\"thumnail\";s:0:\"\";s:9:\"big_image\";s:0:\"\";s:11:\"is_featured\";s:1:\"0\";}i:11;a:9:{s:2:\"id\";s:3:\"777\";s:5:\"title\";s:25:\"Bếp Từ, Bếp Điện\";s:3:\"url\";s:21:\"/bep-tu-bep-dien.html\";s:8:\"parentId\";s:3:\"773\";s:8:\"isParent\";s:1:\"0\";s:7:\"summary\";s:0:\"\";s:8:\"thumnail\";s:0:\"\";s:9:\"big_image\";s:0:\"\";s:11:\"is_featured\";s:1:\"0\";}i:12;a:9:{s:2:\"id\";s:3:\"782\";s:5:\"title\";s:23:\"Túi Chườm đa năng\";s:3:\"url\";s:23:\"/tui-chuom-da-nang.html\";s:8:\"parentId\";s:3:\"773\";s:8:\"isParent\";s:1:\"0\";s:7:\"summary\";s:0:\"\";s:8:\"thumnail\";s:0:\"\";s:9:\"big_image\";s:0:\"\";s:11:\"is_featured\";s:1:\"0\";}i:13;a:9:{s:2:\"id\";s:3:\"832\";s:5:\"title\";s:21:\"Máy rửa bát đĩa\";s:3:\"url\";s:21:\"/may-rua-bat-dia.html\";s:8:\"parentId\";s:3:\"773\";s:8:\"isParent\";s:1:\"0\";s:7:\"summary\";s:0:\"\";s:8:\"thumnail\";s:0:\"\";s:9:\"big_image\";s:0:\"\";s:11:\"is_featured\";s:1:\"0\";}i:14;a:9:{s:2:\"id\";s:3:\"856\";s:5:\"title\";s:9:\"Đèn pin\";s:3:\"url\";s:13:\"/den-pin.html\";s:8:\"parentId\";s:3:\"773\";s:8:\"isParent\";s:1:\"0\";s:7:\"summary\";s:0:\"\";s:8:\"thumnail\";s:0:\"\";s:9:\"big_image\";s:0:\"\";s:11:\"is_featured\";s:1:\"0\";}i:15;a:9:{s:2:\"id\";s:3:\"864\";s:5:\"title\";s:34:\"Hộp cơm hâm nóng tự động\";s:3:\"url\";s:30:\"/hop-com-ham-nong-tu-dong.html\";s:8:\"parentId\";s:3:\"773\";s:8:\"isParent\";s:1:\"0\";s:7:\"summary\";s:0:\"\";s:8:\"thumnail\";s:56:\"/media/category/cat_7259f448ae5a5ce39048c825354599b6.jpg\";s:9:\"big_image\";s:55:\"/media/category/cb_7259f448ae5a5ce39048c825354599b6.jpg\";s:11:\"is_featured\";s:1:\"0\";}}i:847;a:6:{i:0;a:9:{s:2:\"id\";s:3:\"822\";s:5:\"title\";s:19:\"Quạt phun sương\";s:3:\"url\";s:21:\"/quat-phun-suong.html\";s:8:\"parentId\";s:3:\"847\";s:8:\"isParent\";s:1:\"1\";s:7:\"summary\";s:0:\"\";s:8:\"thumnail\";s:0:\"\";s:9:\"big_image\";s:0:\"\";s:11:\"is_featured\";s:1:\"0\";}i:1;a:9:{s:2:\"id\";s:3:\"821\";s:5:\"title\";s:11:\"Quạt mát\";s:3:\"url\";s:14:\"/quat-mat.html\";s:8:\"parentId\";s:3:\"847\";s:8:\"isParent\";s:1:\"1\";s:7:\"summary\";s:0:\"\";s:8:\"thumnail\";s:0:\"\";s:9:\"big_image\";s:0:\"\";s:11:\"is_featured\";s:1:\"0\";}i:2;a:9:{s:2:\"id\";s:3:\"848\";s:5:\"title\";s:29:\"Quạt cân bằng độ ẩm\";s:3:\"url\";s:25:\"/quat-can-bang-do-am.html\";s:8:\"parentId\";s:3:\"847\";s:8:\"isParent\";s:1:\"0\";s:7:\"summary\";s:0:\"\";s:8:\"thumnail\";s:0:\"\";s:9:\"big_image\";s:0:\"\";s:11:\"is_featured\";s:1:\"0\";}i:3;a:9:{s:2:\"id\";s:3:\"820\";s:5:\"title\";s:12:\"Quạt sạc\";s:3:\"url\";s:14:\"/quat-sac.html\";s:8:\"parentId\";s:3:\"847\";s:8:\"isParent\";s:1:\"0\";s:7:\"summary\";s:0:\"\";s:8:\"thumnail\";s:0:\"\";s:9:\"big_image\";s:0:\"\";s:11:\"is_featured\";s:1:\"0\";}i:4;a:9:{s:2:\"id\";s:3:\"829\";s:5:\"title\";s:14:\"Quạt sưởi\";s:3:\"url\";s:15:\"/quat-suoi.html\";s:8:\"parentId\";s:3:\"847\";s:8:\"isParent\";s:1:\"0\";s:7:\"summary\";s:0:\"\";s:8:\"thumnail\";s:0:\"\";s:9:\"big_image\";s:0:\"\";s:11:\"is_featured\";s:1:\"0\";}i:5;a:9:{s:2:\"id\";s:3:\"909\";s:5:\"title\";s:26:\"Máy làm mát không khí\";s:3:\"url\";s:27:\"/may-lam-mat-khong-khi.html\";s:8:\"parentId\";s:3:\"847\";s:8:\"isParent\";s:1:\"0\";s:7:\"summary\";s:0:\"\";s:8:\"thumnail\";s:0:\"\";s:9:\"big_image\";s:0:\"\";s:11:\"is_featured\";s:1:\"0\";}}i:0;a:14:{i:0;a:9:{s:2:\"id\";s:3:\"676\";s:5:\"title\";s:14:\"Điện lạnh\";s:3:\"url\";s:15:\"/dien-lanh.html\";s:8:\"parentId\";s:1:\"0\";s:8:\"isParent\";s:1:\"1\";s:7:\"summary\";s:231:\"

Chuyên cung cấp các sản phẩm điện lạnh giá cả hợp lý, chất lượng tốt tại siêu thị trực tuyến Maxbuy.vn 

\r\n

 

\";s:8:\"thumnail\";s:56:\"/media/category/cat_f49579d3574bc96d1e16c273363ecc07.jpg\";s:9:\"big_image\";s:55:\"/media/category/cb_f49579d3574bc96d1e16c273363ecc07.jpg\";s:11:\"is_featured\";s:1:\"1\";}i:1;a:9:{s:2:\"id\";s:3:\"770\";s:5:\"title\";s:10:\"Gia Dụng\";s:3:\"url\";s:14:\"/gia-dung.html\";s:8:\"parentId\";s:1:\"0\";s:8:\"isParent\";s:1:\"1\";s:7:\"summary\";s:0:\"\";s:8:\"thumnail\";s:56:\"/media/category/cat_5b9bf2d29d86357898ac1b1544b819ab.jpg\";s:9:\"big_image\";s:55:\"/media/category/cb_5b9bf2d29d86357898ac1b1544b819ab.jpg\";s:11:\"is_featured\";s:1:\"1\";}i:2;a:9:{s:2:\"id\";s:2:\"12\";s:5:\"title\";s:20:\"Thiết bị an ninh\";s:3:\"url\";s:22:\"/thiet-bi-an-ninh.html\";s:8:\"parentId\";s:1:\"0\";s:8:\"isParent\";s:1:\"1\";s:7:\"summary\";s:0:\"\";s:8:\"thumnail\";s:56:\"/media/category/cat_2c7bcc3290508e1da08de914a64d1ba9.jpg\";s:9:\"big_image\";s:55:\"/media/category/cb_2c7bcc3290508e1da08de914a64d1ba9.jpg\";s:11:\"is_featured\";s:1:\"0\";}i:3;a:9:{s:2:\"id\";s:1:\"9\";s:5:\"title\";s:26:\"Thiết bị viễn thông\";s:3:\"url\";s:25:\"/thiet-bi-vien-thong.html\";s:8:\"parentId\";s:1:\"0\";s:8:\"isParent\";s:1:\"1\";s:7:\"summary\";s:0:\"\";s:8:\"thumnail\";s:56:\"/media/category/cat_caf4bb975a1395a5d716cc21ce8726a4.jpg\";s:9:\"big_image\";s:0:\"\";s:11:\"is_featured\";s:1:\"0\";}i:4;a:9:{s:2:\"id\";s:1:\"8\";s:5:\"title\";s:22:\"Thiết bị âm thanh\";s:3:\"url\";s:23:\"/thiet-bi-am-thanh.html\";s:8:\"parentId\";s:1:\"0\";s:8:\"isParent\";s:1:\"1\";s:7:\"summary\";s:0:\"\";s:8:\"thumnail\";s:56:\"/media/category/cat_a8aafc2b7d451a37409bddc7ee8a18e9.jpg\";s:9:\"big_image\";s:55:\"/media/category/cb_a8aafc2b7d451a37409bddc7ee8a18e9.jpg\";s:11:\"is_featured\";s:1:\"1\";}i:5;a:9:{s:2:\"id\";s:1:\"3\";s:5:\"title\";s:18:\"Bảng văn phòng\";s:3:\"url\";s:20:\"/bang-van-phong.html\";s:8:\"parentId\";s:1:\"0\";s:8:\"isParent\";s:1:\"1\";s:7:\"summary\";s:118:\"

Maxbuy chuyên bán các loại bảng văn phòng, bảng từ trắng bảng từ xanh

\";s:8:\"thumnail\";s:56:\"/media/category/cat_d3306ab36c10519e174cd70561740e69.jpg\";s:9:\"big_image\";s:55:\"/media/category/cb_d3306ab36c10519e174cd70561740e69.jpg\";s:11:\"is_featured\";s:1:\"1\";}i:6;a:9:{s:2:\"id\";s:1:\"6\";s:5:\"title\";s:26:\"Thiết bị xử lý ẩm\";s:3:\"url\";s:23:\"/thiet-bi-xu-ly-am.html\";s:8:\"parentId\";s:1:\"0\";s:8:\"isParent\";s:1:\"1\";s:7:\"summary\";s:486:\"

Máy hút ẩm là thiết bị không thể thiếu ngày nay. Để bảo vệ sức khỏe của mỗi thành viên trong gia đình. MaxBuy chuyên cung cấp các loại máy hút ẩm giá rẻ, nhập khẩu máy Edison,Fujie, Aikyo, máy hút ẩm công nghiệp, phân phối trên toàn quốc. Liên hệ 19009491 để biết thêm chi tiết.

\";s:8:\"thumnail\";s:56:\"/media/category/cat_f6c8dd5cf8f95e19e99ef874e3edc242.jpg\";s:9:\"big_image\";s:55:\"/media/category/cb_f6c8dd5cf8f95e19e99ef874e3edc242.jpg\";s:11:\"is_featured\";s:1:\"1\";}i:7;a:9:{s:2:\"id\";s:2:\"10\";s:5:\"title\";s:24:\"Thiết bị ngân hàng\";s:3:\"url\";s:24:\"/thiet-bi-ngan-hang.html\";s:8:\"parentId\";s:1:\"0\";s:8:\"isParent\";s:1:\"1\";s:7:\"summary\";s:387:\"

Maxbuy chuyên cung cấp các thiết bị ngân hàng thương hiệu: máy đếm tiền, máy kiểm tra tiền, xe đẩy hàng tiền, máy bó tiền... các loại, chính hãng, được bảo hành 12 tháng, lắp đặt và vận chuyển miễn phí tại Hà Nội

\";s:8:\"thumnail\";s:56:\"/media/category/cat_bfdd0c1b144bb26103629eadfdddff84.jpg\";s:9:\"big_image\";s:55:\"/media/category/cb_bfdd0c1b144bb26103629eadfdddff84.jpg\";s:11:\"is_featured\";s:1:\"1\";}i:8;a:9:{s:2:\"id\";s:1:\"2\";s:5:\"title\";s:24:\"Thiết bị siêu thị\";s:3:\"url\";s:23:\"/thiet-bi-sieu-thi.html\";s:8:\"parentId\";s:1:\"0\";s:8:\"isParent\";s:1:\"1\";s:7:\"summary\";s:78:\"

Maxbuy chuyên cung cấp các thiết bị siêu thị

\";s:8:\"thumnail\";s:56:\"/media/category/cat_b4005c2d3f956dbc5610478b056c8e3e.jpg\";s:9:\"big_image\";s:55:\"/media/category/cb_b4005c2d3f956dbc5610478b056c8e3e.jpg\";s:11:\"is_featured\";s:1:\"0\";}i:9;a:9:{s:2:\"id\";s:2:\"11\";s:5:\"title\";s:27:\"Thiết bị công nghiệp\";s:3:\"url\";s:26:\"/thiet-bi-cong-nghiep.html\";s:8:\"parentId\";s:1:\"0\";s:8:\"isParent\";s:1:\"1\";s:7:\"summary\";s:266:\"

Maxbuy cung cấp các thiết bị điện gia dụng như: cây nước nóng lạnh, máy sưởi dầu, đồ dùng gia đình, thang nhôm, xe đẩy hàng... giá rẻ chất lượng cao....

\";s:8:\"thumnail\";s:56:\"/media/category/cat_c2d94b17657857da527224b83996605b.jpg\";s:9:\"big_image\";s:55:\"/media/category/cb_c2d94b17657857da527224b83996605b.jpg\";s:11:\"is_featured\";s:1:\"1\";}i:10;a:9:{s:2:\"id\";s:1:\"4\";s:5:\"title\";s:24:\"Thiết bị văn phòng\";s:3:\"url\";s:24:\"/thiet-bi-van-phong.html\";s:8:\"parentId\";s:1:\"0\";s:8:\"isParent\";s:1:\"1\";s:7:\"summary\";s:249:\"

Thiết bị văn phòng bao gồm các thiết bị máy móc cần thiết cho văn phòng hiện đại như: Máy hủy tài liệu, máy chấm công, máy in, máy fax....

\";s:8:\"thumnail\";s:56:\"/media/category/cat_a22746738a475a75211f96a98549a811.jpg\";s:9:\"big_image\";s:55:\"/media/category/cb_a22746738a475a75211f96a98549a811.jpg\";s:11:\"is_featured\";s:1:\"0\";}i:11;a:9:{s:2:\"id\";s:1:\"1\";s:5:\"title\";s:25:\"Máy tính - điện tử\";s:3:\"url\";s:22:\"/may-tinh-dien-tu.html\";s:8:\"parentId\";s:1:\"0\";s:8:\"isParent\";s:1:\"1\";s:7:\"summary\";s:0:\"\";s:8:\"thumnail\";s:56:\"/media/category/cat_4d485476e07e02638e8e2133cdf8f56d.png\";s:9:\"big_image\";s:55:\"/media/category/cb_4d485476e07e02638e8e2133cdf8f56d.gif\";s:11:\"is_featured\";s:1:\"0\";}i:12;a:9:{s:2:\"id\";s:1:\"7\";s:5:\"title\";s:22:\"ĐIỆN TỬ CẦM TAY\";s:3:\"url\";s:21:\"/dien-tu-cam-tay.html\";s:8:\"parentId\";s:1:\"0\";s:8:\"isParent\";s:1:\"1\";s:7:\"summary\";s:0:\"\";s:8:\"thumnail\";s:56:\"/media/category/cat_e5eba3424ad2159a0b2d11954edc4d5f.png\";s:9:\"big_image\";s:0:\"\";s:11:\"is_featured\";s:1:\"0\";}i:13;a:9:{s:2:\"id\";s:3:\"912\";s:5:\"title\";s:27:\"Thiết bị môi trường\";s:3:\"url\";s:25:\"/thiet-bi-moi-truong.html\";s:8:\"parentId\";s:1:\"0\";s:8:\"isParent\";s:1:\"1\";s:7:\"summary\";s:0:\"\";s:8:\"thumnail\";s:0:\"\";s:9:\"big_image\";s:0:\"\";s:11:\"is_featured\";s:1:\"0\";}}i:887;a:4:{i:0;a:9:{s:2:\"id\";s:3:\"889\";s:5:\"title\";s:33:\"Thang chữ A Nikawa Nhật Bản\";s:3:\"url\";s:33:\"/thang-chu-a-nikawa-nhat-ban.html\";s:8:\"parentId\";s:3:\"887\";s:8:\"isParent\";s:1:\"0\";s:7:\"summary\";s:72:\"

Thang nhôm chữ A Nikawa Nhật bản, thang gấp chữ A

\";s:8:\"thumnail\";s:0:\"\";s:9:\"big_image\";s:0:\"\";s:11:\"is_featured\";s:1:\"0\";}i:1;a:9:{s:2:\"id\";s:3:\"536\";s:5:\"title\";s:16:\"Thang Việt Nam\";s:3:\"url\";s:20:\"/thang-viet-nam.html\";s:8:\"parentId\";s:3:\"887\";s:8:\"isParent\";s:1:\"0\";s:7:\"summary\";s:500:\"

Các loại thang chữ A sử dụng khá đơn giản, có nhiều mẫu mã, phù hợp với nhiều công việc. Giá cả cũng tương đối rẻ chỉ từ 700 đến 1500k. Bạn có thể sử dụng để làm nhiều việc như trang trí nhà cửa, cắt tỉa cây cảnh, tha đôit bóng đèn...Nếu bạn có nhu cầu cần được tư vấn thì li\";s:8:\"thumnail\";s:0:\"\";s:9:\"big_image\";s:0:\"\";s:11:\"is_featured\";s:1:\"0\";}i:2;a:9:{s:2:\"id\";s:3:\"540\";s:5:\"title\";s:22:\"Thang chữ A Hasegawa\";s:3:\"url\";s:29:\"/thang-hasegawa-nhat-ban.html\";s:8:\"parentId\";s:3:\"887\";s:8:\"isParent\";s:1:\"0\";s:7:\"summary\";s:215:\"

Thang Hasegawa được sản xuất theo tiêu chuẩn Nhật Bản. Các sản phẩm hasegawa được maxbuy cung cấp với giá rẻ, chất lượng cao.

\";s:8:\"thumnail\";s:0:\"\";s:9:\"big_image\";s:0:\"\";s:11:\"is_featured\";s:1:\"0\";}i:3;a:9:{s:2:\"id\";s:3:\"547\";s:5:\"title\";s:28:\"Thang Tungshing - Đài Loan\";s:3:\"url\";s:30:\"/thang-tungshing-dai-loan.html\";s:8:\"parentId\";s:3:\"887\";s:8:\"isParent\";s:1:\"0\";s:7:\"summary\";s:364:\"

Thang nhôm Tungshing là hãng thang có xuất xứ liên doanh Việt Nam và Đài loan.Được sản xuất bởi Cty TNHH Tungkung Đài Loan tại Việt Nam theo chất lượng tiêu chuẩn Taiwan. Mọi chi tiết, quý khách vui lòng liên hệ theo hotline: 04.6285.4021

\";s:8:\"thumnail\";s:0:\"\";s:9:\"big_image\";s:0:\"\";s:11:\"is_featured\";s:1:\"0\";}}i:508;a:6:{i:0;a:9:{s:2:\"id\";s:3:\"846\";s:5:\"title\";s:30:\"Thang nhôm rút nhập khẩu\";s:3:\"url\";s:30:\"/thang-nhom-rut-nhap-khau.html\";s:8:\"parentId\";s:3:\"508\";s:8:\"isParent\";s:1:\"1\";s:7:\"summary\";s:296:\"

Thang nhôm rút nhập khẩu cao cấp giá rẻ có bán tại Maxbuy. Liên hệ: 19009491 để được tư vấn mua thang nhôm rút nhập khẩu giá rẻ

\";s:8:\"thumnail\";s:0:\"\";s:9:\"big_image\";s:0:\"\";s:11:\"is_featured\";s:1:\"0\";}i:1;a:9:{s:2:\"id\";s:3:\"545\";s:5:\"title\";s:21:\"Thang Gấp Đa Năng\";s:3:\"url\";s:23:\"/thang-gap-da-nang.html\";s:8:\"parentId\";s:3:\"508\";s:8:\"isParent\";s:1:\"1\";s:7:\"summary\";s:325:\"Thang gấp đa năng được sản xuất theo công nghệ tán lỗ của đức, là loại thang có trọng lượng nhẹ nhưng chắc chắn và an toàn tuyệt đối, sử dụng với chiều cao lớn trong thi công,...Mọi chi tiết, thắc mắc bạn vui lòng liên hệ theo hotline: 04.6285.4021\";s:8:\"thumnail\";s:0:\"\";s:9:\"big_image\";s:0:\"\";s:11:\"is_featured\";s:1:\"0\";}i:2;a:9:{s:2:\"id\";s:3:\"539\";s:5:\"title\";s:20:\"Thang ghế bản to\";s:3:\"url\";s:22:\"/thang-ghe-ban-to.html\";s:8:\"parentId\";s:3:\"508\";s:8:\"isParent\";s:1:\"1\";s:7:\"summary\";s:230:\"Thang ghế bản to rất tiện dụng trong các công việc gia đình như lắp bóng đèn, sơn tường, cắt tỉa cây cảnh... 1 số loại thang ghế bản to phổ biến là thang ghế Nikawa.\";s:8:\"thumnail\";s:0:\"\";s:9:\"big_image\";s:0:\"\";s:11:\"is_featured\";s:1:\"0\";}i:3;a:9:{s:2:\"id\";s:3:\"887\";s:5:\"title\";s:26:\"Thang gấp dạng chữ A\";s:3:\"url\";s:26:\"/thang-gap-dang-chu-a.html\";s:8:\"parentId\";s:3:\"508\";s:8:\"isParent\";s:1:\"1\";s:7:\"summary\";s:158:\"

Thang nhôm gấp dạng chữ A, thang có tính năng dùng duỗi thẳng. Sử dụng song song các tính năng

\";s:8:\"thumnail\";s:0:\"\";s:9:\"big_image\";s:0:\"\";s:11:\"is_featured\";s:1:\"0\";}i:4;a:9:{s:2:\"id\";s:3:\"882\";s:5:\"title\";s:25:\"Thang nhôm cách điện\";s:3:\"url\";s:26:\"/thang-nhom-cach-dien.html\";s:8:\"parentId\";s:3:\"508\";s:8:\"isParent\";s:1:\"0\";s:7:\"summary\";s:0:\"\";s:8:\"thumnail\";s:0:\"\";s:9:\"big_image\";s:0:\"\";s:11:\"is_featured\";s:1:\"0\";}i:5;a:9:{s:2:\"id\";s:3:\"888\";s:5:\"title\";s:20:\"Thang công nghiệp\";s:3:\"url\";s:23:\"/thang-cong-nghiep.html\";s:8:\"parentId\";s:3:\"508\";s:8:\"isParent\";s:1:\"1\";s:7:\"summary\";s:212:\"

Thang công nghiệp, các loại thang có độ cao sử dụng trong các nhà kho, xưởng, điện lực, thang dùng phòng cháy chữa cháy...

\";s:8:\"thumnail\";s:0:\"\";s:9:\"big_image\";s:0:\"\";s:11:\"is_featured\";s:1:\"0\";}}i:676;a:6:{i:0;a:9:{s:2:\"id\";s:3:\"910\";s:5:\"title\";s:21:\"Máy lọc nước RO\";s:3:\"url\";s:18:\"/may-loc-nuoc.html\";s:8:\"parentId\";s:3:\"676\";s:8:\"isParent\";s:1:\"0\";s:7:\"summary\";s:0:\"\";s:8:\"thumnail\";s:0:\"\";s:9:\"big_image\";s:0:\"\";s:11:\"is_featured\";s:1:\"0\";}i:1;a:9:{s:2:\"id\";s:3:\"756\";s:5:\"title\";s:26:\"Điều hòa nhiệt độ\";s:3:\"url\";s:23:\"/dieu-hoa-nhiet-do.html\";s:8:\"parentId\";s:3:\"676\";s:8:\"isParent\";s:1:\"1\";s:7:\"summary\";s:253:\"

Maxbuy phân phối thiết bị điện lạnh với dòng sản phẩm cây nước nóng lạnh, máy điều hòa công nghiệp giá ưu đãi nhất trên thị trường

\";s:8:\"thumnail\";s:0:\"\";s:9:\"big_image\";s:0:\"\";s:11:\"is_featured\";s:1:\"0\";}i:2;a:9:{s:2:\"id\";s:3:\"507\";s:5:\"title\";s:25:\"Cây nước nóng lạnh\";s:3:\"url\";s:24:\"/cay-nuoc-nong-lanh.html\";s:8:\"parentId\";s:3:\"676\";s:8:\"isParent\";s:1:\"1\";s:7:\"summary\";s:268:\"

Cây nước nóng lạnh đa dạng mẫu mã kiểu dáng thiết kế sang trọng, tiết kiệm điện năng, an toàn dễ sử dụng phù hợp với mọi nội thất văn phòng và gia đình...

\";s:8:\"thumnail\";s:56:\"/media/category/cat_d19963a0448ec3c8ab6b719220183164.jpg\";s:9:\"big_image\";s:55:\"/media/category/cb_d19963a0448ec3c8ab6b719220183164.png\";s:11:\"is_featured\";s:1:\"0\";}i:3;a:9:{s:2:\"id\";s:3:\"851\";s:5:\"title\";s:11:\"Tủ Lạnh\";s:3:\"url\";s:13:\"/tu-lanh.html\";s:8:\"parentId\";s:3:\"676\";s:8:\"isParent\";s:1:\"1\";s:7:\"summary\";s:0:\"\";s:8:\"thumnail\";s:0:\"\";s:9:\"big_image\";s:0:\"\";s:11:\"is_featured\";s:1:\"0\";}i:4;a:9:{s:2:\"id\";s:3:\"853\";s:5:\"title\";s:9:\"Tủ mát\";s:3:\"url\";s:12:\"/tu-mat.html\";s:8:\"parentId\";s:3:\"676\";s:8:\"isParent\";s:1:\"1\";s:7:\"summary\";s:0:\"\";s:8:\"thumnail\";s:0:\"\";s:9:\"big_image\";s:0:\"\";s:11:\"is_featured\";s:1:\"0\";}i:5;a:9:{s:2:\"id\";s:3:\"857\";s:5:\"title\";s:11:\"Tủ Đông\";s:3:\"url\";s:13:\"/tu-dong.html\";s:8:\"parentId\";s:3:\"676\";s:8:\"isParent\";s:1:\"1\";s:7:\"summary\";s:0:\"\";s:8:\"thumnail\";s:0:\"\";s:9:\"big_image\";s:0:\"\";s:11:\"is_featured\";s:1:\"0\";}}i:545;a:4:{i:0;a:9:{s:2:\"id\";s:3:\"881\";s:5:\"title\";s:25:\"Thang gấp Nikawa Nhật\";s:3:\"url\";s:27:\"/thang-nhom-gap-nikawa.html\";s:8:\"parentId\";s:3:\"545\";s:8:\"isParent\";s:1:\"0\";s:7:\"summary\";s:205:\"

Thang nhôm gấp Nikawa là dòng sản phẩm mới nhập của siêu thị trực tuyến maxbuy.vn. Loại sản phẩm được thiết kế nhỏ gọn, dễ sử dụng

\";s:8:\"thumnail\";s:0:\"\";s:9:\"big_image\";s:0:\"\";s:11:\"is_featured\";s:1:\"0\";}i:1;a:9:{s:2:\"id\";s:3:\"537\";s:5:\"title\";s:28:\"Thang Hàn Quốc - Poongsan\";s:3:\"url\";s:20:\"/thang-han-quoc.html\";s:8:\"parentId\";s:3:\"545\";s:8:\"isParent\";s:1:\"0\";s:7:\"summary\";s:500:\"

Thang nhôm thương hiệu Hàn Quốc có chất lượng cao, gồm thang rút trượt Hàn Quốc và thang poongsan. Các mẫu mã khá đa dạng, tiện lợi, giá rẻ. Maxbuy là nhà cung cấp các loại thang nhôm Hàn Quốc chính hãng, bảo hành 12 tháng, vận chuyển miễn phí thành phố Hà Nội và Hồ Chí Minh. Gọi Hotline: 04.6285\";s:8:\"thumnail\";s:0:\"\";s:9:\"big_image\";s:0:\"\";s:11:\"is_featured\";s:1:\"0\";}i:2;a:9:{s:2:\"id\";s:3:\"543\";s:5:\"title\";s:27:\"Thang Gấp PAL- Đài Loan\";s:3:\"url\";s:28:\"/thang-gap-pal-dai-loan.html\";s:8:\"parentId\";s:3:\"545\";s:8:\"isParent\";s:1:\"0\";s:7:\"summary\";s:355:\"

Thang nhôm PAL là loại thang làm bằng thép không gỉ, siêu nhẹ, công nghệ sơn tĩnh điện chân không, không phai màu theo thời giam. Nếu bạn cần tư vấn về thang nhôm, hãy gọi cho chúng tôi. Hotline: 04.6285.4021

\";s:8:\"thumnail\";s:0:\"\";s:9:\"big_image\";s:0:\"\";s:11:\"is_featured\";s:1:\"0\";}i:3;a:9:{s:2:\"id\";s:3:\"544\";s:5:\"title\";s:23:\"Thang USA LADDER - Mỹ\";s:3:\"url\";s:25:\"/thang-usa-ladder-my.html\";s:8:\"parentId\";s:3:\"545\";s:8:\"isParent\";s:1:\"0\";s:7:\"summary\";s:332:\"

Thang nhôm USA ladder có nguồn gốc tại Mỹ, với các kiểu thiết kế đẹp, chất lượng cao, thang có kiểu như thang chữ A. chắc chắn, bền và đẹp. Sử dụng được cả ở trên các bậc cầu thang.

\";s:8:\"thumnail\";s:0:\"\";s:9:\"big_image\";s:0:\"\";s:11:\"is_featured\";s:1:\"0\";}}i:323;a:4:{i:0;a:9:{s:2:\"id\";s:3:\"354\";s:5:\"title\";s:39:\"Tủ chống ẩm chuyên dụng Eureka\";s:3:\"url\";s:36:\"/tu-chong-am-chuyen-dung-eureka.html\";s:8:\"parentId\";s:3:\"323\";s:8:\"isParent\";s:1:\"0\";s:7:\"summary\";s:0:\"\";s:8:\"thumnail\";s:0:\"\";s:9:\"big_image\";s:0:\"\";s:11:\"is_featured\";s:1:\"0\";}i:1;a:9:{s:2:\"id\";s:3:\"352\";s:5:\"title\";s:41:\"Tủ chống ẩm chuyên dụng Dry-Cabi\";s:3:\"url\";s:38:\"/tu-chong-am-chuyen-dung-dry-cabi.html\";s:8:\"parentId\";s:3:\"323\";s:8:\"isParent\";s:1:\"0\";s:7:\"summary\";s:0:\"\";s:8:\"thumnail\";s:0:\"\";s:9:\"big_image\";s:0:\"\";s:11:\"is_featured\";s:1:\"0\";}i:2;a:9:{s:2:\"id\";s:3:\"353\";s:5:\"title\";s:38:\"Tủ chống ẩm chuyên dụng FujiE\";s:3:\"url\";s:35:\"/tu-chong-am-chuyen-dung-Fujie.html\";s:8:\"parentId\";s:3:\"323\";s:8:\"isParent\";s:1:\"0\";s:7:\"summary\";s:0:\"\";s:8:\"thumnail\";s:0:\"\";s:9:\"big_image\";s:0:\"\";s:11:\"is_featured\";s:1:\"0\";}i:3;a:9:{s:2:\"id\";s:3:\"351\";s:5:\"title\";s:43:\"Tủ chống ẩm chuyên dụng Darlington\";s:3:\"url\";s:40:\"/tu-chong-am-chuyen-dung-darlington.html\";s:8:\"parentId\";s:3:\"323\";s:8:\"isParent\";s:1:\"0\";s:7:\"summary\";s:0:\"\";s:8:\"thumnail\";s:0:\"\";s:9:\"big_image\";s:0:\"\";s:11:\"is_featured\";s:1:\"0\";}}i:1;a:9:{i:0;a:9:{s:2:\"id\";s:2:\"13\";s:5:\"title\";s:6:\"Laptop\";s:3:\"url\";s:30:\"/may-tinh-xach-tay-laptop.html\";s:8:\"parentId\";s:1:\"1\";s:8:\"isParent\";s:1:\"1\";s:7:\"summary\";s:0:\"\";s:8:\"thumnail\";s:0:\"\";s:9:\"big_image\";s:0:\"\";s:11:\"is_featured\";s:1:\"0\";}i:1;a:9:{s:2:\"id\";s:2:\"14\";s:5:\"title\";s:7:\"Desktop\";s:3:\"url\";s:29:\"/may-tinh-de-ban-desktop.html\";s:8:\"parentId\";s:1:\"1\";s:8:\"isParent\";s:1:\"1\";s:7:\"summary\";s:0:\"\";s:8:\"thumnail\";s:0:\"\";s:9:\"big_image\";s:0:\"\";s:11:\"is_featured\";s:1:\"0\";}i:2;a:9:{s:2:\"id\";s:2:\"15\";s:5:\"title\";s:24:\"Máy chủ & Linh kiện\";s:3:\"url\";s:23:\"/may-chu-linh-kien.html\";s:8:\"parentId\";s:1:\"1\";s:8:\"isParent\";s:1:\"1\";s:7:\"summary\";s:0:\"\";s:8:\"thumnail\";s:0:\"\";s:9:\"big_image\";s:0:\"\";s:11:\"is_featured\";s:1:\"0\";}i:3;a:9:{s:2:\"id\";s:2:\"16\";s:5:\"title\";s:22:\"Linh kiện máy tính\";s:3:\"url\";s:24:\"/linh-kien-may-tinh.html\";s:8:\"parentId\";s:1:\"1\";s:8:\"isParent\";s:1:\"1\";s:7:\"summary\";s:0:\"\";s:8:\"thumnail\";s:0:\"\";s:9:\"big_image\";s:0:\"\";s:11:\"is_featured\";s:1:\"0\";}i:4;a:9:{s:2:\"id\";s:2:\"17\";s:5:\"title\";s:19:\"Thiết bị mạng\";s:3:\"url\";s:19:\"/thiet-bi-mang.html\";s:8:\"parentId\";s:1:\"1\";s:8:\"isParent\";s:1:\"1\";s:7:\"summary\";s:0:\"\";s:8:\"thumnail\";s:0:\"\";s:9:\"big_image\";s:0:\"\";s:11:\"is_featured\";s:1:\"0\";}i:5;a:9:{s:2:\"id\";s:2:\"18\";s:5:\"title\";s:26:\"Phần mềm bản quyền\";s:3:\"url\";s:24:\"/phan-mem-ban-quyen.html\";s:8:\"parentId\";s:1:\"1\";s:8:\"isParent\";s:1:\"1\";s:7:\"summary\";s:0:\"\";s:8:\"thumnail\";s:0:\"\";s:9:\"big_image\";s:0:\"\";s:11:\"is_featured\";s:1:\"0\";}i:6;a:9:{s:2:\"id\";s:2:\"19\";s:5:\"title\";s:21:\"Màn hình máy tính\";s:3:\"url\";s:23:\"/man-hinh-may-tinh.html\";s:8:\"parentId\";s:1:\"1\";s:8:\"isParent\";s:1:\"1\";s:7:\"summary\";s:0:\"\";s:8:\"thumnail\";s:0:\"\";s:9:\"big_image\";s:0:\"\";s:11:\"is_featured\";s:1:\"0\";}i:7;a:9:{s:2:\"id\";s:3:\"377\";s:5:\"title\";s:21:\"Pin sạc dự phòng\";s:3:\"url\";s:22:\"/pin-sac-du-phong.html\";s:8:\"parentId\";s:1:\"1\";s:8:\"isParent\";s:1:\"1\";s:7:\"summary\";s:0:\"\";s:8:\"thumnail\";s:0:\"\";s:9:\"big_image\";s:0:\"\";s:11:\"is_featured\";s:1:\"0\";}i:8;a:9:{s:2:\"id\";s:3:\"867\";s:5:\"title\";s:22:\"Điện thoại Bphone\";s:3:\"url\";s:23:\"/dien-thoai-bphone.html\";s:8:\"parentId\";s:1:\"1\";s:8:\"isParent\";s:1:\"0\";s:7:\"summary\";s:500:\"

Bphone là smartphone đầu tiên trên thế giới được tích hợp hai chức năng gọi điện truyền thống và gọi điện Internet.

\r\n



Bảng Flipchart giá rẻ có bán tại Maxbuy. Liên hệ 1900.9491 để được tư vấn mua bảng Flipchart giá rẻ tại Hà Nội

\";s:8:\"thumnail\";s:0:\"\";s:9:\"big_image\";s:0:\"\";s:11:\"is_featured\";s:1:\"1\";}i:1;a:9:{s:2:\"id\";s:3:\"113\";s:5:\"title\";s:16:\"Bảng từ xanh\";s:3:\"url\";s:18:\"/bang-tu-xanh.html\";s:8:\"parentId\";s:1:\"3\";s:8:\"isParent\";s:1:\"1\";s:7:\"summary\";s:164:\"

Bang tu xanh giá rẻ có bán tại Maxbuy, liên hệ ngay: 1900.9491 để được tư vấn mua bảng từ xanh giá rẻ

\";s:8:\"thumnail\";s:0:\"\";s:9:\"big_image\";s:0:\"\";s:11:\"is_featured\";s:1:\"1\";}i:2;a:9:{s:2:\"id\";s:3:\"114\";s:5:\"title\";s:24:\"Bảng kính văn phòng\";s:3:\"url\";s:25:\"/bang-kinh-van-phong.html\";s:8:\"parentId\";s:1:\"3\";s:8:\"isParent\";s:1:\"1\";s:7:\"summary\";s:245:\"

Bảng kính văn phòng giá rẻ chất lượng cao tại Hà Nội có bán tại Maxbuy. Liên hệ: 1900.9491 để được tư vấn mua bảng kính văn phòng giá rẻ

\";s:8:\"thumnail\";s:0:\"\";s:9:\"big_image\";s:0:\"\";s:11:\"is_featured\";s:1:\"0\";}i:3;a:9:{s:2:\"id\";s:3:\"115\";s:5:\"title\";s:23:\"Bảng ghim văn phòng\";s:3:\"url\";s:25:\"/bang-ghim-van-phong.html\";s:8:\"parentId\";s:1:\"3\";s:8:\"isParent\";s:1:\"1\";s:7:\"summary\";s:184:\"

Bảng ghim văn phòng được bán tại Maxbuy. Liên hệ 04 6285 4021 để có được tư vấn mua bảng ghim văn phòng giá rẻ

\";s:8:\"thumnail\";s:0:\"\";s:9:\"big_image\";s:0:\"\";s:11:\"is_featured\";s:1:\"0\";}i:4;a:9:{s:2:\"id\";s:3:\"703\";s:5:\"title\";s:19:\"Bảng từ trắng\";s:3:\"url\";s:19:\"/bang-tu-trang.html\";s:8:\"parentId\";s:1:\"3\";s:8:\"isParent\";s:1:\"1\";s:7:\"summary\";s:151:\"

Bảng từ trắng chống lóa Hàn Quốc chất lượng tốt được cung cấp bởi siêu thị trực tuyến Maxbuy.



Maxbuy chuyên cung cấp các loại máy sưởi dầu giá rẻ nhất trị trường như máy sưởi dầu saiko, máy sưởi dầu tiross, máy sưởi dầu nonan. Không chỉ giá rẻ, các sản phẩm này đều được nhập khẩu chính hãng, chất lượng tuyệt đối cao, an toàn cho người sử dụng. Công nghệ hiện đại, máy s\";s:8:\"thumnail\";s:0:\"\";s:9:\"big_image\";s:0:\"\";s:11:\"is_featured\";s:1:\"0\";}i:1;a:9:{s:2:\"id\";s:3:\"771\";s:5:\"title\";s:22:\"Thiết bị vệ sinh\";s:3:\"url\";s:22:\"/thiet-bi-ve-sinh.html\";s:8:\"parentId\";s:3:\"770\";s:8:\"isParent\";s:1:\"1\";s:7:\"summary\";s:0:\"\";s:8:\"thumnail\";s:0:\"\";s:9:\"big_image\";s:0:\"\";s:11:\"is_featured\";s:1:\"0\";}i:2;a:9:{s:2:\"id\";s:3:\"773\";s:5:\"title\";s:22:\"Đồ dùng gia đình\";s:3:\"url\";s:22:\"/do-dung-gia-dinh.html\";s:8:\"parentId\";s:3:\"770\";s:8:\"isParent\";s:1:\"1\";s:7:\"summary\";s:0:\"\";s:8:\"thumnail\";s:0:\"\";s:9:\"big_image\";s:0:\"\";s:11:\"is_featured\";s:1:\"0\";}i:3;a:9:{s:2:\"id\";s:3:\"828\";s:5:\"title\";s:24:\"Đèn sưởi nhà tắm\";s:3:\"url\";s:22:\"/den-suoi-nha-tam.html\";s:8:\"parentId\";s:3:\"770\";s:8:\"isParent\";s:1:\"0\";s:7:\"summary\";s:500:\"

Đèn sưởi nhà tắm các loại, đèn sưởi giúp giữ ấm cơ thể trong khi tắm, ki thay quần áo....

\r\n

Đèn sưởi nhà tắm với tính năng sưởi ấm bằng tia hồng ngoại ngay sau khi bật nên sẽ không tốn nhiều thời gian cho việc phải chờ đợi làm ấm phòng tắm trước khi bạn vào phòng tắm và không t\";s:8:\"thumnail\";s:0:\"\";s:9:\"big_image\";s:0:\"\";s:11:\"is_featured\";s:1:\"0\";}i:4;a:9:{s:2:\"id\";s:3:\"827\";s:5:\"title\";s:22:\"Két sắt Hàn Quốc\";s:3:\"url\";s:22:\"/ket-sat-han-quoc.html\";s:8:\"parentId\";s:3:\"770\";s:8:\"isParent\";s:1:\"0\";s:7:\"summary\";s:500:\"

Vài năm gần đây, nhu cầu sử dụng két sắt ngày càng tăng. Khi nhắc đến két sắt, người ta nghĩ ngay đến sự an toàn và chắc chắn, vì vậy vật dụng này đang trở nên thông dụng với nhiều gia đình để cất giữ những vật quý như tiền bạc, nữ trang hay những giấy tờ quan trọng. Có két sắt vừa không lo bị trộm\";s:8:\"thumnail\";s:0:\"\";s:9:\"big_image\";s:0:\"\";s:11:\"is_featured\";s:1:\"1\";}i:5;a:9:{s:2:\"id\";s:3:\"830\";s:5:\"title\";s:21:\"Tân trang nhà cửa\";s:3:\"url\";s:23:\"/tan-trang-nha-cua.html\";s:8:\"parentId\";s:3:\"770\";s:8:\"isParent\";s:1:\"0\";s:7:\"summary\";s:104:\"

Dụng cụ sử dụng cho gia đình, tân trang, làm đẹp nhà cửa

\";s:8:\"thumnail\";s:0:\"\";s:9:\"big_image\";s:0:\"\";s:11:\"is_featured\";s:1:\"0\";}i:6;a:9:{s:2:\"id\";s:3:\"847\";s:5:\"title\";s:6:\"Quạt\";s:3:\"url\";s:10:\"/quat.html\";s:8:\"parentId\";s:3:\"770\";s:8:\"isParent\";s:1:\"1\";s:7:\"summary\";s:0:\"\";s:8:\"thumnail\";s:0:\"\";s:9:\"big_image\";s:0:\"\";s:11:\"is_featured\";s:1:\"0\";}}i:679;a:1:{i:0;a:9:{s:2:\"id\";s:3:\"689\";s:5:\"title\";s:23:\"Máy in khổ rộng HP\";s:3:\"url\";s:24:\"/may-in-kho-rong-hp.html\";s:8:\"parentId\";s:3:\"679\";s:8:\"isParent\";s:1:\"0\";s:7:\"summary\";s:0:\"\";s:8:\"thumnail\";s:0:\"\";s:9:\"big_image\";s:0:\"\";s:11:\"is_featured\";s:1:\"0\";}}i:6;a:7:{i:0;a:9:{s:2:\"id\";s:3:\"320\";s:5:\"title\";s:26:\"Máy hút ẩm dân dụng\";s:3:\"url\";s:25:\"/may-hut-am-dan-dung.html\";s:8:\"parentId\";s:1:\"6\";s:8:\"isParent\";s:1:\"1\";s:7:\"summary\";s:488:\"

Maxbuy cung cấp các loại máy hút ẩm dân dụng với giá hợp lý và chất và chất lượng cao nhất.Máy hút ẩm dân dụng là máy hút ẩm có công suất vừa và nhỏ, máy hút ẩm được sử dụng chủ yếu trong gia đình, văn phòng và phòng thí nghiệm. Liên hệ mua:1900 9491

\";s:8:\"thumnail\";s:0:\"\";s:9:\"big_image\";s:0:\"\";s:11:\"is_featured\";s:1:\"1\";}i:1;a:9:{s:2:\"id\";s:3:\"321\";s:5:\"title\";s:29:\"Máy hút ẩm công nghiệp\";s:3:\"url\";s:28:\"/may-hut-am-cong-nghiep.html\";s:8:\"parentId\";s:1:\"6\";s:8:\"isParent\";s:1:\"1\";s:7:\"summary\";s:482:\"

Máy hút ẩm công nghiệp Harison, FujiE, Daiwa...chính hãng 1OO%, được Maxbuy.vn phân phối trực tiếp với giá rẻ nhất. Hút ẩm công suất lớn, độ bền cao. Chuyên dụng cho nhà xưởng, kho dược phẩm, thực phẩm. Gọi ngay Hotline 1900 9491 để mua máy hút ẩm công nghiệp với giá rẻ nhất cùng ưu đãi giảm 20%.

\";s:8:\"thumnail\";s:0:\"\";s:9:\"big_image\";s:0:\"\";s:11:\"is_featured\";s:1:\"1\";}i:2;a:9:{s:2:\"id\";s:3:\"322\";s:5:\"title\";s:20:\"Máy hút ẩm rotor\";s:3:\"url\";s:22:\"/may-hut-am-rotor.html\";s:8:\"parentId\";s:1:\"6\";s:8:\"isParent\";s:1:\"1\";s:7:\"summary\";s:373:\"

 Với máy hút ẩm, trong phòng bạn luôn đảm bảo được độ ẩm cân bằng, từ đó đảm bảo được sức khỏe của bạn và những người xung quanh. Nhanh tay mua ngay một sản phẩm về dùng nhé. Sản phẩm hiện đang có bán tại Maxbuy Việt Nam

\";s:8:\"thumnail\";s:0:\"\";s:9:\"big_image\";s:0:\"\";s:11:\"is_featured\";s:1:\"0\";}i:3;a:9:{s:2:\"id\";s:3:\"323\";s:5:\"title\";s:32:\"Tủ chống ẩm chuyên dụng\";s:3:\"url\";s:29:\"/tu-chong-am-chuyen-dung.html\";s:8:\"parentId\";s:1:\"6\";s:8:\"isParent\";s:1:\"1\";s:7:\"summary\";s:500:\"

Với thời tiết khí hậu ẩm như Việt Nam, các thiết bị như ống kính máy ảnh hay rất nhiều các thiết bị khác rất dễ bị ẩm mốc và hỏng.

\r\n

Do đó, chiếc tủ chống ẩm chuyên dụng là giải pháp cần thiết và không thể thiếu. Tủ chống ẩm có nhiều loại, với thể tích khác nhau nh\";s:8:\"thumnail\";s:0:\"\";s:9:\"big_image\";s:0:\"\";s:11:\"is_featured\";s:1:\"1\";}i:4;a:9:{s:2:\"id\";s:3:\"325\";s:5:\"title\";s:47:\"Đồng hồ đo độ ẩm phòng, không khí\";s:3:\"url\";s:38:\"/dong-ho-do-do-am-phong-khong-khi.html\";s:8:\"parentId\";s:1:\"6\";s:8:\"isParent\";s:1:\"1\";s:7:\"summary\";s:0:\"\";s:8:\"thumnail\";s:0:\"\";s:9:\"big_image\";s:0:\"\";s:11:\"is_featured\";s:1:\"0\";}i:5;a:9:{s:2:\"id\";s:3:\"326\";s:5:\"title\";s:40:\"Đo ẩm vật liệu, nông sản, gỗ\";s:3:\"url\";s:32:\"/do-am-vat-lieu-nong-san-go.html\";s:8:\"parentId\";s:1:\"6\";s:8:\"isParent\";s:1:\"1\";s:7:\"summary\";s:0:\"\";s:8:\"thumnail\";s:0:\"\";s:9:\"big_image\";s:0:\"\";s:11:\"is_featured\";s:1:\"0\";}i:6;a:9:{s:2:\"id\";s:3:\"817\";s:5:\"title\";s:25:\"Máy Sấy Công Nghiệp\";s:3:\"url\";s:25:\"/may-say-cong-nghiep.html\";s:8:\"parentId\";s:1:\"6\";s:8:\"isParent\";s:1:\"1\";s:7:\"summary\";s:0:\"\";s:8:\"thumnail\";s:0:\"\";s:9:\"big_image\";s:0:\"\";s:11:\"is_featured\";s:1:\"0\";}}i:817;a:2:{i:0;a:9:{s:2:\"id\";s:3:\"818\";s:5:\"title\";s:35:\"Máy hút ẩm công nghiệp IKENO\";s:3:\"url\";s:34:\"/may-hut-am-cong-nghiep-ikeno.html\";s:8:\"parentId\";s:3:\"817\";s:8:\"isParent\";s:1:\"0\";s:7:\"summary\";s:0:\"\";s:8:\"thumnail\";s:0:\"\";s:9:\"big_image\";s:0:\"\";s:11:\"is_featured\";s:1:\"0\";}i:1;a:9:{s:2:\"id\";s:3:\"819\";s:5:\"title\";s:36:\"Máy hút ẩm công nghiệp DRYMAX\";s:3:\"url\";s:35:\"/may-hut-am-cong-nghiep-drymax.html\";s:8:\"parentId\";s:3:\"817\";s:8:\"isParent\";s:1:\"0\";s:7:\"summary\";s:0:\"\";s:8:\"thumnail\";s:0:\"\";s:9:\"big_image\";s:0:\"\";s:11:\"is_featured\";s:1:\"0\";}}i:320;a:7:{i:0;a:9:{s:2:\"id\";s:3:\"333\";s:5:\"title\";s:32:\"Máy hút ẩm dân dụng JACON\";s:3:\"url\";s:31:\"/may-hut-am-dan-dung-Jacon.html\";s:8:\"parentId\";s:3:\"320\";s:8:\"isParent\";s:1:\"0\";s:7:\"summary\";s:407:\"

Chuyên nhập khẩu và phân phối các loại máy hút ẩm Jacon chính hãng Maxbuy cam kết bán với giá rẻ nhất thị trường. Máy hút ẩm dân dụng jacon giá rẻ, chất lượng cao được nhiều người tin dùng và đánh giá tốt so với các dòng máy khác.



Maxbuy chuyên cung cấp các loại máy đếm tiền giá cực ưu đãi: máy đếm tiền Modul, máy đếm tiền Bill COunter,... máy đếm tiền các loại. Sản phẩm được bảo hành 12 tháng, lắp đặt và vận chuyển nhanh miễn phí tại Hà Nội

\";s:8:\"thumnail\";s:0:\"\";s:9:\"big_image\";s:0:\"\";s:11:\"is_featured\";s:1:\"1\";}i:1;a:9:{s:2:\"id\";s:3:\"471\";s:5:\"title\";s:22:\"Máy kiểm tra tiền\";s:3:\"url\";s:23:\"/may-kiem-tra-tien.html\";s:8:\"parentId\";s:2:\"10\";s:8:\"isParent\";s:1:\"1\";s:7:\"summary\";s:0:\"\";s:8:\"thumnail\";s:0:\"\";s:9:\"big_image\";s:0:\"\";s:11:\"is_featured\";s:1:\"1\";}i:2;a:9:{s:2:\"id\";s:3:\"473\";s:5:\"title\";s:15:\"Máy bó tiền\";s:3:\"url\";s:17:\"/may-bo-tien.html\";s:8:\"parentId\";s:2:\"10\";s:8:\"isParent\";s:1:\"1\";s:7:\"summary\";s:0:\"\";s:8:\"thumnail\";s:0:\"\";s:9:\"big_image\";s:0:\"\";s:11:\"is_featured\";s:1:\"0\";}}i:756;a:9:{i:0;a:9:{s:2:\"id\";s:3:\"757\";s:5:\"title\";s:21:\"Điều hòa SUMIKURA\";s:3:\"url\";s:23:\"/dieu-hoa-sumikura.html\";s:8:\"parentId\";s:3:\"756\";s:8:\"isParent\";s:1:\"0\";s:7:\"summary\";s:0:\"\";s:8:\"thumnail\";s:0:\"\";s:9:\"big_image\";s:0:\"\";s:11:\"is_featured\";s:1:\"0\";}i:1;a:9:{s:2:\"id\";s:3:\"758\";s:5:\"title\";s:18:\"Điều hòa MIDEA\";s:3:\"url\";s:20:\"/dieu-hoa-midea.html\";s:8:\"parentId\";s:3:\"756\";s:8:\"isParent\";s:1:\"0\";s:7:\"summary\";s:0:\"\";s:8:\"thumnail\";s:0:\"\";s:9:\"big_image\";s:0:\"\";s:11:\"is_featured\";s:1:\"0\";}i:2;a:9:{s:2:\"id\";s:3:\"761\";s:5:\"title\";s:23:\"Điều hòa ELECTROLUX\";s:3:\"url\";s:25:\"/dieu-hoa-electrolux.html\";s:8:\"parentId\";s:3:\"756\";s:8:\"isParent\";s:1:\"0\";s:7:\"summary\";s:0:\"\";s:8:\"thumnail\";s:0:\"\";s:9:\"big_image\";s:0:\"\";s:11:\"is_featured\";s:1:\"0\";}i:3;a:9:{s:2:\"id\";s:3:\"759\";s:5:\"title\";s:19:\"Điều hòa DAIKIN\";s:3:\"url\";s:21:\"/dieu-hoa-daikin.html\";s:8:\"parentId\";s:3:\"756\";s:8:\"isParent\";s:1:\"0\";s:7:\"summary\";s:0:\"\";s:8:\"thumnail\";s:0:\"\";s:9:\"big_image\";s:0:\"\";s:11:\"is_featured\";s:1:\"0\";}i:4;a:9:{s:2:\"id\";s:3:\"760\";s:5:\"title\";s:15:\"Điều hoà LG\";s:3:\"url\";s:17:\"/dieu-hoa-lg.html\";s:8:\"parentId\";s:3:\"756\";s:8:\"isParent\";s:1:\"0\";s:7:\"summary\";s:0:\"\";s:8:\"thumnail\";s:0:\"\";s:9:\"big_image\";s:0:\"\";s:11:\"is_featured\";s:1:\"0\";}i:5;a:9:{s:2:\"id\";s:3:\"762\";s:5:\"title\";s:19:\"Điều hòa FUNIKI\";s:3:\"url\";s:21:\"/dieu-hoa-funiki.html\";s:8:\"parentId\";s:3:\"756\";s:8:\"isParent\";s:1:\"0\";s:7:\"summary\";s:0:\"\";s:8:\"thumnail\";s:0:\"\";s:9:\"big_image\";s:0:\"\";s:11:\"is_featured\";s:1:\"0\";}i:6;a:9:{s:2:\"id\";s:3:\"763\";s:5:\"title\";s:21:\"Điều hòa NAGAKAWA\";s:3:\"url\";s:23:\"/dieu-hoa-nagakawa.html\";s:8:\"parentId\";s:3:\"756\";s:8:\"isParent\";s:1:\"0\";s:7:\"summary\";s:0:\"\";s:8:\"thumnail\";s:0:\"\";s:9:\"big_image\";s:0:\"\";s:11:\"is_featured\";s:1:\"0\";}i:7;a:9:{s:2:\"id\";s:3:\"764\";s:5:\"title\";s:22:\"Điều hòa PANASONIC\";s:3:\"url\";s:24:\"/dieu-hoa-panasonic.html\";s:8:\"parentId\";s:3:\"756\";s:8:\"isParent\";s:1:\"0\";s:7:\"summary\";s:0:\"\";s:8:\"thumnail\";s:0:\"\";s:9:\"big_image\";s:0:\"\";s:11:\"is_featured\";s:1:\"0\";}i:8;a:9:{s:2:\"id\";s:3:\"901\";s:5:\"title\";s:23:\"Điều hoà Mitsubishi\";s:3:\"url\";s:25:\"/dieu-hoa-mitsubishi.html\";s:8:\"parentId\";s:3:\"756\";s:8:\"isParent\";s:1:\"0\";s:7:\"summary\";s:0:\"\";s:8:\"thumnail\";s:0:\"\";s:9:\"big_image\";s:0:\"\";s:11:\"is_featured\";s:1:\"0\";}}i:470;a:10:{i:0;a:9:{s:2:\"id\";s:3:\"477\";s:5:\"title\";s:24:\"Máy đếm tiền Modul\";s:3:\"url\";s:24:\"/may-dem-tien-modul.html\";s:8:\"parentId\";s:3:\"470\";s:8:\"isParent\";s:1:\"0\";s:7:\"summary\";s:396:\"Khuyến mại cực sốc các loại máy đếm tiền thương hiệu Modul. Đặc biệt như: máy đếm tiền Modul 2618, máy đếm tiền Modul 0618, máy đếm tiền Modul 1618... và nhiều dòng sản phẩm khác tại siêu thị trực tuyến maxbuy. Sản phẩm được bảo hành 12 tháng, lắp đặt và vận chuyển nhanh miễn phí tại Hà Nội\";s:8:\"thumnail\";s:0:\"\";s:9:\"big_image\";s:0:\"\";s:11:\"is_featured\";s:1:\"0\";}i:1;a:9:{s:2:\"id\";s:3:\"478\";s:5:\"title\";s:31:\"Máy đếm tiền Bill Counter\";s:3:\"url\";s:31:\"/may-dem-tien-bill-counter.html\";s:8:\"parentId\";s:3:\"470\";s:8:\"isParent\";s:1:\"0\";s:7:\"summary\";s:480:\"Chương trình khuyến mãi hàng và quà cực lớn tại siêu thị maxbuy, sản phẩm các loại Máy đếm tiền bill counter. Đặc biệt như: Máy đếm tiền Counter WJD-9500 màu xanh, Máy đếm tiền Counter WJD-06, Máy đếm tiền Jingrui WJD 208... và nhiều dòng sản phẩm khác tại siêu thị trực tuyến maxbuy. Sản phẩm được bảo hành 12 tháng, lắp đặt và vận chuyển nhanh miễn phí tại Hà Nội\";s:8:\"thumnail\";s:0:\"\";s:9:\"big_image\";s:0:\"\";s:11:\"is_featured\";s:1:\"0\";}i:2;a:9:{s:2:\"id\";s:3:\"479\";s:5:\"title\";s:26:\"Máy đếm tiền Jingrui\";s:3:\"url\";s:26:\"/may-dem-tien-jingrui.html\";s:8:\"parentId\";s:3:\"470\";s:8:\"isParent\";s:1:\"0\";s:7:\"summary\";s:434:\"Mua các thiết bị Máy đếm tiền jingrui chính hãng giá trỉ từ 1 triệu đồng, dòng sản phẩm đa dạng như: Máy đếm tiền Jingrui 2880, Máy đếm tiền Jingrui 518, Máy đếm tiền Jingrui JR 3200...và nhiều dòng sản phẩm khác tại siêu thị trực tuyến maxbuy. Sản phẩm được bảo hành 12 tháng, lắp đặt và vận chuyển nhanh miễn phí tại Hà Nội\";s:8:\"thumnail\";s:0:\"\";s:9:\"big_image\";s:0:\"\";s:11:\"is_featured\";s:1:\"0\";}i:3;a:9:{s:2:\"id\";s:3:\"480\";s:5:\"title\";s:24:\"Máy đếm tiền Henry\";s:3:\"url\";s:24:\"/may-dem-tien-henry.html\";s:8:\"parentId\";s:3:\"470\";s:8:\"isParent\";s:1:\"0\";s:7:\"summary\";s:0:\"\";s:8:\"thumnail\";s:0:\"\";s:9:\"big_image\";s:0:\"\";s:11:\"is_featured\";s:1:\"0\";}i:4;a:9:{s:2:\"id\";s:3:\"481\";s:5:\"title\";s:27:\"Máy đếm tiền Caschcan\";s:3:\"url\";s:27:\"/may-dem-tien-caschcan.html\";s:8:\"parentId\";s:3:\"470\";s:8:\"isParent\";s:1:\"0\";s:7:\"summary\";s:0:\"\";s:8:\"thumnail\";s:0:\"\";s:9:\"big_image\";s:0:\"\";s:11:\"is_featured\";s:1:\"0\";}i:5;a:9:{s:2:\"id\";s:3:\"482\";s:5:\"title\";s:25:\"Máy đếm tiền Xiudun\";s:3:\"url\";s:25:\"/may-dem-tien-xiudun.html\";s:8:\"parentId\";s:3:\"470\";s:8:\"isParent\";s:1:\"0\";s:7:\"summary\";s:0:\"\";s:8:\"thumnail\";s:0:\"\";s:9:\"big_image\";s:0:\"\";s:11:\"is_featured\";s:1:\"0\";}i:6;a:9:{s:2:\"id\";s:3:\"483\";s:5:\"title\";s:26:\"Máy đếm tiền Silicon\";s:3:\"url\";s:26:\"/may-dem-tien-silicon.html\";s:8:\"parentId\";s:3:\"470\";s:8:\"isParent\";s:1:\"0\";s:7:\"summary\";s:0:\"\";s:8:\"thumnail\";s:0:\"\";s:9:\"big_image\";s:0:\"\";s:11:\"is_featured\";s:1:\"0\";}i:7;a:9:{s:2:\"id\";s:3:\"484\";s:5:\"title\";s:25:\"Máy đếm tiền Balion\";s:3:\"url\";s:25:\"/may-dem-tien-balion.html\";s:8:\"parentId\";s:3:\"470\";s:8:\"isParent\";s:1:\"0\";s:7:\"summary\";s:0:\"\";s:8:\"thumnail\";s:0:\"\";s:9:\"big_image\";s:0:\"\";s:11:\"is_featured\";s:1:\"0\";}i:8;a:9:{s:2:\"id\";s:3:\"485\";s:5:\"title\";s:24:\"Máy đếm tiền Korus\";s:3:\"url\";s:24:\"/may-dem-tien-korus.html\";s:8:\"parentId\";s:3:\"470\";s:8:\"isParent\";s:1:\"0\";s:7:\"summary\";s:0:\"\";s:8:\"thumnail\";s:0:\"\";s:9:\"big_image\";s:0:\"\";s:11:\"is_featured\";s:1:\"0\";}i:9;a:9:{s:2:\"id\";s:3:\"486\";s:5:\"title\";s:24:\"Máy đếm tiền Oudis\";s:3:\"url\";s:24:\"/may-dem-tien-oudis.html\";s:8:\"parentId\";s:3:\"470\";s:8:\"isParent\";s:1:\"0\";s:7:\"summary\";s:0:\"\";s:8:\"thumnail\";s:0:\"\";s:9:\"big_image\";s:0:\"\";s:11:\"is_featured\";s:1:\"0\";}}i:471;a:3:{i:0;a:9:{s:2:\"id\";s:3:\"488\";s:5:\"title\";s:31:\"Máy kiểm tra tiền Caschcan\";s:3:\"url\";s:32:\"/may-kiem-tra-tien-caschcan.html\";s:8:\"parentId\";s:3:\"471\";s:8:\"isParent\";s:1:\"0\";s:7:\"summary\";s:0:\"\";s:8:\"thumnail\";s:0:\"\";s:9:\"big_image\";s:0:\"\";s:11:\"is_featured\";s:1:\"0\";}i:1;a:9:{s:2:\"id\";s:3:\"490\";s:5:\"title\";s:25:\"Máy kiểm tra tiền VT\";s:3:\"url\";s:26:\"/may-kiem-tra-tien-vt.html\";s:8:\"parentId\";s:3:\"471\";s:8:\"isParent\";s:1:\"0\";s:7:\"summary\";s:0:\"\";s:8:\"thumnail\";s:0:\"\";s:9:\"big_image\";s:0:\"\";s:11:\"is_featured\";s:1:\"0\";}i:2;a:9:{s:2:\"id\";s:3:\"492\";s:5:\"title\";s:25:\"Máy kiếm tra tiền DL\";s:3:\"url\";s:26:\"/may-kiem-tra-tien-dl.html\";s:8:\"parentId\";s:3:\"471\";s:8:\"isParent\";s:1:\"0\";s:7:\"summary\";s:0:\"\";s:8:\"thumnail\";s:0:\"\";s:9:\"big_image\";s:0:\"\";s:11:\"is_featured\";s:1:\"0\";}}i:473;a:2:{i:0;a:9:{s:2:\"id\";s:3:\"498\";s:5:\"title\";s:22:\"Máy bó tiền LONGDA\";s:3:\"url\";s:24:\"/may-bo-tien-longda.html\";s:8:\"parentId\";s:3:\"473\";s:8:\"isParent\";s:1:\"0\";s:7:\"summary\";s:0:\"\";s:8:\"thumnail\";s:0:\"\";s:9:\"big_image\";s:0:\"\";s:11:\"is_featured\";s:1:\"0\";}i:1;a:9:{s:2:\"id\";s:3:\"499\";s:5:\"title\";s:22:\"Máy bó tiền BALION\";s:3:\"url\";s:24:\"/may-bo-tien-balion.html\";s:8:\"parentId\";s:3:\"473\";s:8:\"isParent\";s:1:\"0\";s:7:\"summary\";s:0:\"\";s:8:\"thumnail\";s:0:\"\";s:9:\"big_image\";s:0:\"\";s:11:\"is_featured\";s:1:\"0\";}}i:11;a:8:{i:0;a:9:{s:2:\"id\";s:3:\"506\";s:5:\"title\";s:18:\"Máy phát điện\";s:3:\"url\";s:19:\"/may-phat-dien.html\";s:8:\"parentId\";s:2:\"11\";s:8:\"isParent\";s:1:\"1\";s:7:\"summary\";s:0:\"\";s:8:\"thumnail\";s:0:\"\";s:9:\"big_image\";s:0:\"\";s:11:\"is_featured\";s:1:\"0\";}i:1;a:9:{s:2:\"id\";s:3:\"508\";s:5:\"title\";s:11:\"Thang nhôm\";s:3:\"url\";s:16:\"/thang-nhom.html\";s:8:\"parentId\";s:2:\"11\";s:8:\"isParent\";s:1:\"1\";s:7:\"summary\";s:457:\"

Maxbuy chuyên cung cấp các loại thang nhôm như: thang nhôm nikawa thương hiệu Nhật Bản, thang nhôm poongsan Hàn Quốc, thang nhôm rút gọn... Bảo hành 12 tháng, lắp đặt và vận chuyển miễn phí tại Hà Nội. Hãy gọi tới Hotline: 04.6285.4021 để được tư vấn hỗ trợ trực tiếp.

\";s:8:\"thumnail\";s:0:\"\";s:9:\"big_image\";s:0:\"\";s:11:\"is_featured\";s:1:\"1\";}i:2;a:9:{s:2:\"id\";s:3:\"509\";s:5:\"title\";s:15:\"Xe đẩy hàng\";s:3:\"url\";s:17:\"/xe-day-hang.html\";s:8:\"parentId\";s:2:\"11\";s:8:\"isParent\";s:1:\"1\";s:7:\"summary\";s:365:\"

Maxbuy.vn địa điểm phấn phối các loại xe đẩy hàng đẩy hàng đa năng, xe đẩy prestar, xe đẩy inox, xe đẩy đi chợ, Xe đẩy Advindeq, Xe đẩy sàn nhựa Felda, Xe đẩy hàng Fujikawa, Xe đẩy Phong Thạnh, Xe đẩy Gold caster... với giá rẻ trên toàn Việt Nam.

\";s:8:\"thumnail\";s:0:\"\";s:9:\"big_image\";s:0:\"\";s:11:\"is_featured\";s:1:\"1\";}i:3;a:9:{s:2:\"id\";s:3:\"511\";s:5:\"title\";s:8:\"Xe nâng\";s:3:\"url\";s:13:\"/xe-nang.html\";s:8:\"parentId\";s:2:\"11\";s:8:\"isParent\";s:1:\"1\";s:7:\"summary\";s:0:\"\";s:8:\"thumnail\";s:0:\"\";s:9:\"big_image\";s:0:\"\";s:11:\"is_featured\";s:1:\"0\";}i:4;a:9:{s:2:\"id\";s:3:\"512\";s:5:\"title\";s:15:\"Bánh xe đẩy\";s:3:\"url\";s:17:\"/banh-xe-day.html\";s:8:\"parentId\";s:2:\"11\";s:8:\"isParent\";s:1:\"1\";s:7:\"summary\";s:0:\"\";s:8:\"thumnail\";s:0:\"\";s:9:\"big_image\";s:0:\"\";s:11:\"is_featured\";s:1:\"0\";}i:5;a:9:{s:2:\"id\";s:3:\"765\";s:5:\"title\";s:56:\"Đồng hồ đo lưu lượng nước Asahi - Thái Lan\";s:3:\"url\";s:46:\"/dong-ho-do-luu-luong-nuoc-asahi-thai-lan.html\";s:8:\"parentId\";s:2:\"11\";s:8:\"isParent\";s:1:\"1\";s:7:\"summary\";s:0:\"\";s:8:\"thumnail\";s:0:\"\";s:9:\"big_image\";s:0:\"\";s:11:\"is_featured\";s:1:\"1\";}i:6;a:9:{s:2:\"id\";s:3:\"836\";s:5:\"title\";s:26:\"Thiết bị đo đa năng\";s:3:\"url\";s:25:\"/thiet-bi-do-da-nang.html\";s:8:\"parentId\";s:2:\"11\";s:8:\"isParent\";s:1:\"0\";s:7:\"summary\";s:0:\"\";s:8:\"thumnail\";s:0:\"\";s:9:\"big_image\";s:0:\"\";s:11:\"is_featured\";s:1:\"0\";}i:7;a:9:{s:2:\"id\";s:3:\"911\";s:5:\"title\";s:27:\"Đồng hồ nước Zenner\";s:3:\"url\";s:25:\"/dong-ho-nuoc-zenner.html\";s:8:\"parentId\";s:2:\"11\";s:8:\"isParent\";s:1:\"0\";s:7:\"summary\";s:0:\"\";s:8:\"thumnail\";s:0:\"\";s:9:\"big_image\";s:0:\"\";s:11:\"is_featured\";s:1:\"0\";}}i:12;a:8:{i:0;a:9:{s:2:\"id\";s:3:\"880\";s:5:\"title\";s:19:\"Camera ngụy trang\";s:3:\"url\";s:23:\"/camera-nguy-trang.html\";s:8:\"parentId\";s:2:\"12\";s:8:\"isParent\";s:1:\"0\";s:7:\"summary\";s:0:\"\";s:8:\"thumnail\";s:0:\"\";s:9:\"big_image\";s:0:\"\";s:11:\"is_featured\";s:1:\"0\";}i:1;a:9:{s:2:\"id\";s:3:\"622\";s:5:\"title\";s:17:\"Camera bán cầu\";s:3:\"url\";s:20:\"/camera-ban-cau.html\";s:8:\"parentId\";s:2:\"12\";s:8:\"isParent\";s:1:\"1\";s:7:\"summary\";s:0:\"\";s:8:\"thumnail\";s:0:\"\";s:9:\"big_image\";s:0:\"\";s:11:\"is_featured\";s:1:\"0\";}i:2;a:9:{s:2:\"id\";s:3:\"623\";s:5:\"title\";s:16:\"Camera quan sát\";s:3:\"url\";s:21:\"/camera-quan-sat.html\";s:8:\"parentId\";s:2:\"12\";s:8:\"isParent\";s:1:\"1\";s:7:\"summary\";s:0:\"\";s:8:\"thumnail\";s:0:\"\";s:9:\"big_image\";s:0:\"\";s:11:\"is_featured\";s:1:\"0\";}i:3;a:9:{s:2:\"id\";s:3:\"625\";s:5:\"title\";s:23:\"Đầu ghi hình camera\";s:3:\"url\";s:25:\"/dau-ghi-hinh-camera.html\";s:8:\"parentId\";s:2:\"12\";s:8:\"isParent\";s:1:\"1\";s:7:\"summary\";s:0:\"\";s:8:\"thumnail\";s:0:\"\";s:9:\"big_image\";s:0:\"\";s:11:\"is_featured\";s:1:\"0\";}i:4;a:9:{s:2:\"id\";s:3:\"626\";s:5:\"title\";s:9:\"Camera IP\";s:3:\"url\";s:33:\"/camera-ip-panasonic-samsung.html\";s:8:\"parentId\";s:2:\"12\";s:8:\"isParent\";s:1:\"1\";s:7:\"summary\";s:0:\"\";s:8:\"thumnail\";s:0:\"\";s:9:\"big_image\";s:0:\"\";s:11:\"is_featured\";s:1:\"0\";}i:5;a:9:{s:2:\"id\";s:3:\"627\";s:5:\"title\";s:23:\"Chuông cửa có hình\";s:3:\"url\";s:24:\"/chuong-cua-co-hinh.html\";s:8:\"parentId\";s:2:\"12\";s:8:\"isParent\";s:1:\"1\";s:7:\"summary\";s:0:\"\";s:8:\"thumnail\";s:0:\"\";s:9:\"big_image\";s:0:\"\";s:11:\"is_featured\";s:1:\"0\";}i:6;a:9:{s:2:\"id\";s:3:\"628\";s:5:\"title\";s:24:\"Khóa cửa điện tử\";s:3:\"url\";s:22:\"/khoa-cua-dien-tu.html\";s:8:\"parentId\";s:2:\"12\";s:8:\"isParent\";s:1:\"1\";s:7:\"summary\";s:0:\"\";s:8:\"thumnail\";s:0:\"\";s:9:\"big_image\";s:0:\"\";s:11:\"is_featured\";s:1:\"0\";}i:7;a:9:{s:2:\"id\";s:3:\"824\";s:5:\"title\";s:35:\"Thiết bị gọi phục vụ bàn\";s:3:\"url\";s:30:\"/thiet-bi-goi-phuc-vu-ban.html\";s:8:\"parentId\";s:2:\"12\";s:8:\"isParent\";s:1:\"1\";s:7:\"summary\";s:0:\"\";s:8:\"thumnail\";s:0:\"\";s:9:\"big_image\";s:0:\"\";s:11:\"is_featured\";s:1:\"0\";}}i:506;a:4:{i:0;a:9:{s:2:\"id\";s:3:\"519\";s:5:\"title\";s:24:\"Máy phát điện HONDA\";s:3:\"url\";s:25:\"/may-phat-dien-honda.html\";s:8:\"parentId\";s:3:\"506\";s:8:\"isParent\";s:1:\"0\";s:7:\"summary\";s:0:\"\";s:8:\"thumnail\";s:0:\"\";s:9:\"big_image\";s:0:\"\";s:11:\"is_featured\";s:1:\"0\";}i:1;a:9:{s:2:\"id\";s:3:\"520\";s:5:\"title\";s:25:\"Máy phát điện ELEMAX\";s:3:\"url\";s:26:\"/may-phat-dien-elemax.html\";s:8:\"parentId\";s:3:\"506\";s:8:\"isParent\";s:1:\"0\";s:7:\"summary\";s:0:\"\";s:8:\"thumnail\";s:0:\"\";s:9:\"big_image\";s:0:\"\";s:11:\"is_featured\";s:1:\"0\";}i:2;a:9:{s:2:\"id\";s:3:\"521\";s:5:\"title\";s:23:\"Máy phát điện KAMA\";s:3:\"url\";s:24:\"/may-phat-dien-kama.html\";s:8:\"parentId\";s:3:\"506\";s:8:\"isParent\";s:1:\"0\";s:7:\"summary\";s:0:\"\";s:8:\"thumnail\";s:0:\"\";s:9:\"big_image\";s:0:\"\";s:11:\"is_featured\";s:1:\"0\";}i:3;a:9:{s:2:\"id\";s:3:\"522\";s:5:\"title\";s:26:\"Máy phát điện Huyndai\";s:3:\"url\";s:27:\"/may-phat-dien-huyndai.html\";s:8:\"parentId\";s:3:\"506\";s:8:\"isParent\";s:1:\"0\";s:7:\"summary\";s:0:\"\";s:8:\"thumnail\";s:0:\"\";s:9:\"big_image\";s:0:\"\";s:11:\"is_featured\";s:1:\"0\";}}i:507;a:12:{i:0;a:9:{s:2:\"id\";s:3:\"523\";s:5:\"title\";s:31:\"Cây nước nóng lạnh Daiwa\";s:3:\"url\";s:30:\"/cay-nuoc-nong-lanh-daiwa.html\";s:8:\"parentId\";s:3:\"507\";s:8:\"isParent\";s:1:\"0\";s:7:\"summary\";s:185:\"Với kiểu dáng hiện đại, màu sắc thời trang Cây nước nóng lạnh Daiwa là một thiết bị có giá mềm và được ưu chuộng nhất hiện nay.\";s:8:\"thumnail\";s:0:\"\";s:9:\"big_image\";s:0:\"\";s:11:\"is_featured\";s:1:\"0\";}i:1;a:9:{s:2:\"id\";s:3:\"524\";s:5:\"title\";s:33:\"Cây nước nóng lạnh Aquasia\";s:3:\"url\";s:32:\"/cay-nuoc-nong-lanh-aquasia.html\";s:8:\"parentId\";s:3:\"507\";s:8:\"isParent\";s:1:\"0\";s:7:\"summary\";s:202:\"Là một siêu thị có uy tín trên thị trường Maxbuy phân phối Cây nước nóng lạnh Aquasia kiểu dáng hiện đại với màu sắc thời trang,Liên hệ 19009491 mua hàng ngay\";s:8:\"thumnail\";s:0:\"\";s:9:\"big_image\";s:0:\"\";s:11:\"is_featured\";s:1:\"0\";}i:2;a:9:{s:2:\"id\";s:3:\"525\";s:5:\"title\";s:31:\"Cây nước nóng lạnh Myota\";s:3:\"url\";s:30:\"/cay-nuoc-nong-lanh-myota.html\";s:8:\"parentId\";s:3:\"507\";s:8:\"isParent\";s:1:\"0\";s:7:\"summary\";s:206:\"Cây nước nóng lạnh Myota là máy nước nóng lạnh Việt công nghệ chip điện tử giúp tiết kiệm điện năng, giá chỉ 1,5 triệu đồng phù hợp với văn phòng, công sở\";s:8:\"thumnail\";s:0:\"\";s:9:\"big_image\";s:0:\"\";s:11:\"is_featured\";s:1:\"0\";}i:3;a:9:{s:2:\"id\";s:3:\"526\";s:5:\"title\";s:34:\"Cây nước nóng lạnh Sakerama\";s:3:\"url\";s:33:\"/cay-nuoc-nong-lanh-sakerama.html\";s:8:\"parentId\";s:3:\"507\";s:8:\"isParent\";s:1:\"0\";s:7:\"summary\";s:205:\"Cây nước nóng lạnh dạng đứng Sakerama với công nghệ làm lạnh bằng điện tử, được thiết kế thanh lịch có khóa an toàn mang lại sự an toàn cho người sử dụng\";s:8:\"thumnail\";s:0:\"\";s:9:\"big_image\";s:0:\"\";s:11:\"is_featured\";s:1:\"0\";}i:4;a:9:{s:2:\"id\";s:3:\"527\";s:5:\"title\";s:31:\"Cây nước nóng lạnh Fujie\";s:3:\"url\";s:30:\"/cay-nuoc-nong-lanh-fujie.html\";s:8:\"parentId\";s:3:\"507\";s:8:\"isParent\";s:1:\"0\";s:7:\"summary\";s:209:\"Siêu thị trực tuyến maxbuy phân phối Cây nước nóng lạnh Fujie chính hãng, cây nước nóng lạnh Nhật Bản với tốc độ làm nóng nước cực nhanh, giá thành lại hợp lý\";s:8:\"thumnail\";s:0:\"\";s:9:\"big_image\";s:0:\"\";s:11:\"is_featured\";s:1:\"0\";}i:5;a:9:{s:2:\"id\";s:3:\"528\";s:5:\"title\";s:34:\"Cây nước nóng lạnh Kangaroo\";s:3:\"url\";s:33:\"/cay-nuoc-nong-lanh-kangaroo.html\";s:8:\"parentId\";s:3:\"507\";s:8:\"isParent\";s:1:\"0\";s:7:\"summary\";s:448:\"

Cây nước nóng lạnh Kangaroo - Cây nước nóng lạnh hàng đầu Việt Nam được sản xuất theo công nghệ Hàn Quốc với chất lượng tốt nhất - an toàn, tiện ích cho gia đình. Cây nước nóng lạnh Kangaroo được Maxbuy phân phối chính hãng 1OO% với giá rẻ nhất thị trường.

\r\n

 

\";s:8:\"thumnail\";s:0:\"\";s:9:\"big_image\";s:0:\"\";s:11:\"is_featured\";s:1:\"0\";}i:6;a:9:{s:2:\"id\";s:3:\"529\";s:5:\"title\";s:31:\"Cây nước nóng lạnh Winix\";s:3:\"url\";s:30:\"/cay-nuoc-nong-lanh-winix.html\";s:8:\"parentId\";s:3:\"507\";s:8:\"isParent\";s:1:\"0\";s:7:\"summary\";s:353:\"Cây nước nóng lạnh Winix nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn quốc (in rõ Made In Korea trên mặt sản phẩm – hầu hết các s/p khác không có dòng chữ này vì không s/x tại HQ ). Sử dụng nuyên lý làm lạnh : Block. Thiết kế độc đáo, khác biệt mọi cây nước đang có mặt trên thị trường.\";s:8:\"thumnail\";s:0:\"\";s:9:\"big_image\";s:0:\"\";s:11:\"is_featured\";s:1:\"0\";}i:7;a:9:{s:2:\"id\";s:3:\"530\";s:5:\"title\";s:33:\"Cây nước nóng lạnh Kingsun\";s:3:\"url\";s:32:\"/cay-nuoc-nong-lanh-kingsun.html\";s:8:\"parentId\";s:3:\"507\";s:8:\"isParent\";s:1:\"0\";s:7:\"summary\";s:104:\"Cây nước nóng lạnh chính hãng Kingsun, Thiết kế độc đáo, sang trọng, độ bền cao\";s:8:\"thumnail\";s:0:\"\";s:9:\"big_image\";s:0:\"\";s:11:\"is_featured\";s:1:\"0\";}i:8;a:9:{s:2:\"id\";s:3:\"531\";s:5:\"title\";s:31:\"Cây nước nóng lạnh Sharp\";s:3:\"url\";s:30:\"/cay-nuoc-nong-lanh-sharp.html\";s:8:\"parentId\";s:3:\"507\";s:8:\"isParent\";s:1:\"0\";s:7:\"summary\";s:356:\"Cây nước nóng lạnh Sharp là dòng Cây nước nóng lạnh được thiết kế đặc biệt với sự đa dạng về kiểu dáng và tính năng, thiết kế độc đáo bình nước 5 galon đặt trong khoang máy,Nút ấn vòi nóng (khóa trẻ em), thời gianlàm nóng và lạnh nhanh giúp tiết kiệm thời gian và chi phí\";s:8:\"thumnail\";s:0:\"\";s:9:\"big_image\";s:0:\"\";s:11:\"is_featured\";s:1:\"0\";}i:9;a:9:{s:2:\"id\";s:3:\"532\";s:5:\"title\";s:34:\"Cây nước nóng lạnh Philiger\";s:3:\"url\";s:33:\"/cay-nuoc-nong-lanh-philiger.html\";s:8:\"parentId\";s:3:\"507\";s:8:\"isParent\";s:1:\"0\";s:7:\"summary\";s:319:\"Cây nước nóng lạnh Philiger Làm nóng, lạnh cấp tốc và giữ nhiệt nước uống lâu, Sản xuất bằng công nghệ Hàn Quốc, kiểu dáng hiện đại, sang trọng, Sử dụng song song hai mức điện nước :nóng_lạnh. Làm lạnh bằng block giúp lạnh nhanh chóng ổn định\";s:8:\"thumnail\";s:0:\"\";s:9:\"big_image\";s:0:\"\";s:11:\"is_featured\";s:1:\"0\";}i:10;a:9:{s:2:\"id\";s:3:\"533\";s:5:\"title\";s:34:\"Cây nước nóng lạnh Nagakawa\";s:3:\"url\";s:33:\"/cay-nuoc-nong-lanh-nagakawa.html\";s:8:\"parentId\";s:3:\"507\";s:8:\"isParent\";s:1:\"0\";s:7:\"summary\";s:273:\"Sản xuất tại Việt Nam - công nghệ Nhật bản, Thiết kế khoang chứa có chức năng làm mát tiện dụng.Bình chứa Inox tăng độ bền.Hệ thống làm lạnh siêu bền. Tự ngắt điện khi đủ nhiệt độ hoặc quá tải nhiệt\r\n.\";s:8:\"thumnail\";s:0:\"\";s:9:\"big_image\";s:0:\"\";s:11:\"is_featured\";s:1:\"0\";}i:11;a:9:{s:2:\"id\";s:3:\"534\";s:5:\"title\";s:34:\"Cây nước nóng lạnh Apechome\";s:3:\"url\";s:33:\"/cay-nuoc-nong-lanh-apechome.html\";s:8:\"parentId\";s:3:\"507\";s:8:\"isParent\";s:1:\"0\";s:7:\"summary\";s:205:\"Tính năng: Làm lạnh, đun nước, Tự ngắt điện khi hết nước, Làm lạnh bằng block, giúp nước lạnh nhanh, không sử dụng chất CFC, Chế độ làm lạnh bằng compressor\";s:8:\"thumnail\";s:0:\"\";s:9:\"big_image\";s:0:\"\";s:11:\"is_featured\";s:1:\"0\";}}i:846;a:1:{i:0;a:9:{s:2:\"id\";s:3:\"538\";s:5:\"title\";s:37:\"Thang nhôm rút Nikawa -Nhật Bản\";s:3:\"url\";s:27:\"/thang-nhom-rut-nikawa.html\";s:8:\"parentId\";s:3:\"846\";s:8:\"isParent\";s:1:\"0\";s:7:\"summary\";s:437:\"

Thang nhôm rút Nikawa được sản xuất theo tiêu chuẩn công nghệ Nhật Bản nên chất lượng cao. Được sử dụng trong nhiều công việc. các công việc gia đình, xây dựng,... hãng Nikawa gồm 1 số loại như: thang nhôm ghế, thang nikawa rút gọn, rút đôi...

\";s:8:\"thumnail\";s:0:\"\";s:9:\"big_image\";s:0:\"\";s:11:\"is_featured\";s:1:\"0\";}}i:888;a:2:{i:0;a:9:{s:2:\"id\";s:3:\"546\";s:5:\"title\";s:25:\"Thang Trượt Việt Nam\";s:3:\"url\";s:26:\"/thang-truot-viet-nam.html\";s:8:\"parentId\";s:3:\"888\";s:8:\"isParent\";s:1:\"0\";s:7:\"summary\";s:468:\"

Thang trượt Việt Nam được đánh giá là môt trong các loại thang dùng phổ biến hiện nay. Bởi chất liệu thang chắc chắn, không bị gỉ, bền và đẹp. Maxbuy là đơn vị cung cấp các loại thang trượt Việt Nam giá rẻ nhất thị trường. Liên hệ Hotline: 04.6285.4021 để được tư vấn.

\";s:8:\"thumnail\";s:0:\"\";s:9:\"big_image\";s:0:\"\";s:11:\"is_featured\";s:1:\"0\";}i:1;a:9:{s:2:\"id\";s:3:\"890\";s:5:\"title\";s:27:\"Thang công nghiệp Nikawa\";s:3:\"url\";s:30:\"/thang-cong-nghiep-nikawa.html\";s:8:\"parentId\";s:3:\"888\";s:8:\"isParent\";s:1:\"0\";s:7:\"summary\";s:39:\"

Thang công nghiệp Nikawa

\";s:8:\"thumnail\";s:0:\"\";s:9:\"big_image\";s:0:\"\";s:11:\"is_featured\";s:1:\"0\";}}i:509;a:13:{i:0;a:9:{s:2:\"id\";s:3:\"551\";s:5:\"title\";s:21:\"Xe đẩy Gold caster\";s:3:\"url\";s:24:\"/xe-day-gold-caster.html\";s:8:\"parentId\";s:3:\"509\";s:8:\"isParent\";s:1:\"0\";s:7:\"summary\";s:0:\"\";s:8:\"thumnail\";s:0:\"\";s:9:\"big_image\";s:0:\"\";s:11:\"is_featured\";s:1:\"0\";}i:1;a:9:{s:2:\"id\";s:3:\"552\";s:5:\"title\";s:23:\"Xe đẩy Phong Thạnh\";s:3:\"url\";s:24:\"/xe-day-phong-thanh.html\";s:8:\"parentId\";s:3:\"509\";s:8:\"isParent\";s:1:\"0\";s:7:\"summary\";s:432:\"

Xe đẩy Phong Thạnh được Maxbuy.vn phân phối chính hãng 1OO%, chất lượng tốt nhất với giả rẻ nhất,. Khuyến mãi lớn, giảm 4O%, chỉ từ 15OOk. Gọi ngay Hotline 1900 9491 để được tư vấn chọn mua xe đẩy hàng Phong Thạnh phù hợp nhất với nhu cầu sử dụng

\r\n

 

\";s:8:\"thumnail\";s:0:\"\";s:9:\"big_image\";s:0:\"\";s:11:\"is_featured\";s:1:\"0\";}i:2;a:9:{s:2:\"id\";s:3:\"553\";s:5:\"title\";s:21:\"Xe đẩy siêu thị\";s:3:\"url\";s:21:\"/xe-day-sieu-thi.html\";s:8:\"parentId\";s:3:\"509\";s:8:\"isParent\";s:1:\"0\";s:7:\"summary\";s:0:\"\";s:8:\"thumnail\";s:0:\"\";s:9:\"big_image\";s:0:\"\";s:11:\"is_featured\";s:1:\"0\";}i:3;a:9:{s:2:\"id\";s:3:\"554\";s:5:\"title\";s:14:\"Xe đẩy Sumo\";s:3:\"url\";s:17:\"/xe-day-sumo.html\";s:8:\"parentId\";s:3:\"509\";s:8:\"isParent\";s:1:\"0\";s:7:\"summary\";s:0:\"\";s:8:\"thumnail\";s:0:\"\";s:9:\"big_image\";s:0:\"\";s:11:\"is_featured\";s:1:\"0\";}i:4;a:9:{s:2:\"id\";s:3:\"555\";s:5:\"title\";s:17:\"Xe đẩy 2 bánh\";s:3:\"url\";s:19:\"/xe-day-2-banh.html\";s:8:\"parentId\";s:3:\"509\";s:8:\"isParent\";s:1:\"0\";s:7:\"summary\";s:0:\"\";s:8:\"thumnail\";s:0:\"\";s:9:\"big_image\";s:0:\"\";s:11:\"is_featured\";s:1:\"0\";}i:5;a:9:{s:2:\"id\";s:3:\"556\";s:5:\"title\";s:17:\"Xe đẩy Prestar\";s:3:\"url\";s:20:\"/xe-day-prestar.html\";s:8:\"parentId\";s:3:\"509\";s:8:\"isParent\";s:1:\"0\";s:7:\"summary\";s:333:\"

Maxbuy.vn - Đại lý xe đẩy hàng Prestar chính hãng 1OO%, bán buôn, bán lẻ rẻ nhất Hà Nội. Mua ngay! Gọi Hotline 1900 9491 để được tư vấn chọn mua xe đẩy hàng giá rẻ nhất, phù hợp nhất với nhu cầu sử dụng.

\";s:8:\"thumnail\";s:0:\"\";s:9:\"big_image\";s:0:\"\";s:11:\"is_featured\";s:1:\"0\";}i:6;a:9:{s:2:\"id\";s:3:\"557\";s:5:\"title\";s:15:\"Xe đẩy Jumbo\";s:3:\"url\";s:18:\"/xe-day-jumbo.html\";s:8:\"parentId\";s:3:\"509\";s:8:\"isParent\";s:1:\"0\";s:7:\"summary\";s:339:\"

Xe đẩy hàng Jumbo Thái Lan được Maxbuy phân phối chính hãng 1OO% với giá rẻ nhất. Gọi ngay Hotline 1900 9491 để được tư vấn chọn mua xe đẩy hàng Jumbo tốt nhất với khuyến mãi lớn giảm 40%. Ở đâu rẻ nhất Maxbuy rẻ hơn.

